Middelfart Byråd vedtog i december 2020 en biodiversitetsstrategi med tilhørende handlingsplan.

Formålet med denne strategi er at øge biodiversiteten i Middelfart Kommune, og strategien vil sætte retningen for, hvordan vi vil arbejde i mange år fremover.

Vi vil som kommune gå forrest i driften af vores egne arealer og samarbejde med alle - også dem som umiddelbart ikke selv kommer på banen. Dialog og meningsudveksling gør os alle klogere. Der er behov for, at så mange som muligt trækker på samme hammel, hvis vi vil komme i mål. Sammen skaber vi broerne til fremtidens rige natur.

Luk alle
Åben alle

Igangværende handlinger 2023 - indsatsområder:

Alsidigt samarbejde

Navn Resume Periode
Naturpark Lillebælt Bredt tværkommunalt samarbejde med lodsejere, beboere og erhvervsdrivende om formidling, bevarelse og forbedring af naturværdier, herunder biodiversitet, i og omkring Lillebælt 2017 - løbende
Vilde Middelfart Kommune Samarbejde med frivillige 2021 - løbende
Naturcenter Hindsgavl Eksempler på biodiversitetstiltag: kvas- og stenbunker, insekthotel, reduceret græsslåning, plantninger mv. Formidling via naturvejledere til borgere og gæster.    2019 – løbende


 

Tværgående

Navn Resume Periode
Indsatsplan for kæmpe bjørneklo Tilsyn og håndhævelse af planens overholdelse 2016 - løbende
Klimafolkemøde Særligt fokus på biodiversitet: positive og negative sammenhæng med klimaindsats  2021- løbende

 

Kyst- og marinnatur

Navn Resume Periode
Better BirdLIFE Omfangsrigt EU-Life projekt; Etablere fugleøer, plante ålegræs, bygge stenrev, øge strandengsarealet med naturlig hydrologi, ændre havdiger, rejse rævesikre hegn ved jordrugende fuglekolonier, skabe støre sammenhængende arealer med ekstensiv helårsgræsning, grave bekkasinskrab Udtagning af landbrugsarealer til naturformål i kystnære områder o.a 2018 - 2025
Rynket rose Strategi for bekæmpelse 2022-2024
Naturpark Lillebælt ”Bælt i Balance” Samarbejde med Aarhus Universitet, DTU Aqua og fiskere om forbedringer af havets biodiversitet ved stenrev, biohuts og frivillige aftaler, øget forskning og formidling om havet. Støjkampagne (marsvin). Opfiskning af krabber og ”hav-haver” med tang- og muslingedyrkning. 2021-2025
Liv i Lillebælt Forprojekt i samarbejde med 11 Lillebæltskommuner: Samle data og konkludere på løsningsmuligheder. Handlekatalog 2022 - 2023
Fælles Fynsk LIFEprojekt Forprojekt om flere og bedre strandenge til brug for endelig ansøgning 2022 - 2023

 

Skovenes natur

Navn Resume Periode
Staurby Skov Masterplan Udvidelse af græsningsområde, stævning og etablering af ”ris-gærde” med frivillige 2021 – 2023
Evaluering af eksisterende skovplan Revidere den eksisterende plan for kommunens skove og lave tillæg til Staurby Skov masterplan. Som en del af planlægningen udpeges mere konkrete handlinger og udlæg af biodiversitets og urørt skov. 2020 - 2024
Etablering af ny skovnatur Skovplantninger ved Skrillinge og Naturbyen 2022-2024

 

Ådalenes natur

Navn Resume Periode
Vådområde Aulby Møllemade Kvælstofvådområde på ca. 150 hektar inddæmmet landbrugsareal 2015 - 2024
Vådområde ved Brænde Å Kvælstofvådområde på ca. 25 hektar 2019 - 2024
Vådområder ved Pave bæk og Stor Å Flere mindre kvælstofvådområder på samlet ca. 25 hektar 2019 - 2025
Vandløbsrestaurering i Kindstrup-afløbet Forbedring af fysiske forhold og fjernelse af 3 faunaspærringer. 2021 -2023
Faunapassage ved Brende Mølle Etablere bedre faunapassage ved Brende Mølle. Forundersøgelse og muligheder for forbedret naturpleje 2020-2025
Lavbundsområde Langholm Forundersøgelse af 37 hektar kulstofrig lavbund i Ejby 2022-2025

 

Agerlandets natur

Navn Resume Periode
Kommunalt ejede landbrugsarealer Bortforpagtes til pesticidfri drift. Udnytte muligheder for biodiversitetsudlæg i tilskudsordninger og/eller permanent græs. Sidste del realiseres i genudbud 2025 samt for ny-udbudte arealer. 2019 - 2025
Hindsgavl Dyrehave Bevare og udvikle de naturmæssige forhold på Hindsgavlhalvøen bl.a. ved at etablere ny natur. Følgende er igangsat: pleje af sletten (overdrev) med hjortevildt og årligt slæt med fjernelse af materiale, fjerne dræn, grave nye og restaurere eksisterende vandhuller, skabe fugtige lavninger, udsætning af springfrø og løvfrø i vandhuller, plantning af mindre grupper af træer og buske og enkeltstående træer, pleje af Sudden (strandeng) ved Gl. Slot med bevaringsværdige kvæg.  2008 - løbende
Flere og bedre korridorer Samarbejde med landbrugskonsulenter, jagtforeninger og lodsejere om tilskudsordninger og evt. kommunal ordning. 2022 - 2023

 

Byernes og infrastrukturens natur

Navn Resume Periode
Kommunale grønne områder, rabatter mv. Dialog og sparring med driftsansvarlige: institutioner, vejdrift. Pleje af udsåede vilde blomsterstriber 2019 - løbende
Byen – også et levesteder for dyr og planter Forskønnelse med biodiversitet: Forårsløg, plantninger af hjemmehørende træer og buske. Indsats for mursejler, etablering af redesteder 2021 - 2025
Kommunale anlæg Formidling om reduceret brug af muld og gødning ved anlæg af nye grønne områder  2022 - løbende
Genbrugspladser Udvikling af biodiversitet i forbindelse med etableringen af nye genbrugspladser  2022 - 2024

 

  

Planlagte handlinger - indsatsområder:

Skovenes natur

Navn Resume
Ny skov Der udarbejdes løbende forslag til etablering af nye skovområder, hvor biodiversitet, klima, grundvandsbeskyttelse og rekreative formål tænkes sammen. Naturlig tilgroning planlægges at udgøre en betydelig andel

Ådalenes natur

Navn Resume
Klimalavbund Muligheder for udtag af kulstofrige lavbundsarealer undersøges
Vådområder med biodiversitet Undersøge muligheder for øget biodiversitet i nye og kommende forundersøgelser for kvælstofvådområder