Luk alle
Åben alle

Fuglelivet i moseområdet er først og fremmest præget af småfugle, herunder en særlig stor bestand af nattergal. Derudover kan du møde en række almindelige arter af vandfugle og rovfugle som Blå kærhøg, Rørhøg eller Rød glente i området.

I en undersøgelse er der registreret 245 plantearter, hvor det mest bemærkelsesværdige var 16 arter af halvgræsslægten Star (Carex). Af andre interessante arter blev der registreret skovarterne Skov byg og liljekonval. Der blev registreret flere typiske mosearter, og endelig blev der registreret strudsvinge og blåbær.
De hyppigst forekommende arter er tagrør og grå-pil.

Der er observeret både brunflagermus og dværgflagermus i området. Begge arter er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, som betyder at disse arters opholds og rastepladser ikke må forstyrres eller fjernes. I dette tilfælde for flagermusene, vil det typisk betyde at hule træer ikke må fjernes.

Ejby mose levested for rørhøg, som er beskyttet efter Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, som handler om at beskytte vores vilde fugle, og deres levesteder. I midten af 1800-tallet var rørhøgen ret almindelig i Danmark, men pga. jagt blev bestanden drastisk reduceret, og den var tæt på at blive udryddet inden yngletidsfredningen i 1922. Afvanding af vådområder og brug af miljøgifte gennem 1950erne og 1960erne bidrog til bestanden var meget lille. Først efter totalfredningen i 1967 begyndte bestanden at stige. I de seneste årtier er rørhøgebestanden vokset temmelig kraftigt, og rovfuglen har bredt sig til mange nye ynglelokaliteter over hele landet. Dens levesteder er dog stadig truet, og derfor befinder arten sig på Fuglebeskyttelsesdirektivet liste.

Flere områder især i den nordvestlige del af området, indeholder værdifuld rigkærsvegetation. Rigkær er en naturtype, som der fra EU er krav om at beskytte og bevare.
Rigkær kan forekomme i moser og på enge, som har en konstant vandmættet jordbund og hvor grundvandet indeholder en vis mængde kalk. Det kalkholdige grundvand en af forudsætningerne for dannelse af den særlige rigkærsvegetation. Rigkær er en af de mest blomsterrige naturtyper der findes, men der findes også mange forskellig arter af star og mosser. For at rigkæret kan opretholdes, er det nødvendig med pleje af arealet i form af græsning eller høslæt, da planterne generelt kræver meget lys. Plejes rigkæret ikke vil det gro til og blive til krat eller sumpskov på bekostning af rigkærets lavtvoksende og lyskrævende arter.